Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Maksātnespēja

Ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj laikā un pilnībā veikt paredzētos maksājumus (pildīt saistības). Parādnieku var atzīt par maksātnespējīgu, ja tiesa konstatē vismaz vienu no šādām pazīmēm:

  1. Parādnieks nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs pienācīgi nokārtot savas parādu saistības;
  2. Parādnieks ir pārtraucis kārtot parādu saistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš;
  3. Parādnieka parādu saistības pārsniedz tā aktīvus.

Par apstākļiem, kuru dēļ parādnieks nespēs pienācīgi nokārtot savas saistības var atzīt vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

  1. To trešo personu maksātnespēja, kurām ir parādu saistības pret parādnieku;
  2. Faktu, ka ilgstoši nav saņemta samaksa par precēm vai pakalpojumiem;
  3. Neapdrošinātas mantas bojāeja;
  4. Zaudējumus, kas nodarīti trešo personu nelikumīgu darbību rezultātā.

Minētie apstākļi pierādāmi ar rakstveida pierādījumiem. Par pierādījumu pietiekamību un ticamību lemj apgabaltiesa pēc parādnieka juridiskās adreses. Ja parādnieks ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu, tas uzskatāms par maksātnespējīgu no maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas, ja tiesa nav noteikusi agrāku maksātnespējas iestāšanās dienu.