Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Tiesu prakses aktualitātes būvniecībā

Atpakaļ
Cena: 53,89 EUR

Zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis no advokātu biroja ADVERSUS videoseminārā skaidro, kas jāzina par pēdējo gadu tiesu prakses specifiku būvniecībā. Semināra autors uzsver, ka, neraugoties uz būvniecības tiesisko regulēšanu vairāku gadu desmitu garumā, tajā joprojām ir būtiskas problēmas, kas nav pilnībā atrisinātas. Turklāt ļoti bieži būvniecības jomā valda sadrumstalotība un dažāda prakse katras pašvaldības būvvaldes ietvaros.

Tieši tiesu prakse pamatā ir tā, kas dod autoritatīvus un būvniecības dalībniekiem saistošus norādījumus būvniecības jomā. Pat, ja konkrētais tiesvedības process attiecas uz tā dalībniekiem, tiesas nolēmumos paustās atziņas var tikt piemērotas arī citos gadījumos.  Līdz ar to tiesu prakses atziņas ir svarīgas visiem pārējiem būvniecības dalībniekiem – pasūtītājiem, būvniekiem, kaimiņiem, finansētājiem, būvvaldēm utt.

Video seminārā tiek aplūkota pēdējo trīs gadu tiesu prakse kopš 2010. gada, galvenokārt uzmanību vēršot uz Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta, kā arī Administratīvās apgabaltiesas un Satversmes tiesas pieņemtajiem nolēmumiem (spriedumiem un lēmumiem).

Trīs stundas garais videoseminārs veidots no divām daļām.

Pirmajā daļā tiek apskatīta strīdu risināšana administratīvajā procesā iestādē un tiesā, iekļaujot šādus jautājumus:

 1. apstrīdēšanas iespēja, priekšmets un starplēmumu kontrole;
 2. apstrīdēšanas tiesības;
 3. apstrīdēšana saistībā ar kompleksu apbūvi;
 4. apstrīdēšanas termiņš;
 5. apstrīdēšanas kārtība;
 6. pieteikuma saturs;
 7. pieteikuma sekas;
 8. pagaidu aizsardzība.

Otrajā daļā autors raksturo katru no atsevišķiem būvniecības posmiem aktuālās tiesu prakses kontekstā, ietverot šādus jautājumus:

 1. teritorijas plānošanas ietekme uz būvniecību;
 2. šķēršļi apbūvei;
 3. apbūves saskaņošana ar īpašnieku vai lietotāju;
 4. būvniecības iesniegums;
 5. būvniecības ieceres publiskā apspriešana;
 6. plānošanas un arhitektūras uzdevums;
 7. tehniskie noteikumi;
 8. būvprojekts;
 9. būvatļauja;
 10. būves pieņemšana ekspluatācijā;
 11. patvaļīgas būvniecības seku novēršana.


Lasītājiem pieejami videosemināra pavadmateriāli izdrukai, kuru apjoms ir lielāks par 100 lapām, kurā aplūkoti Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta, Administratīvās apgabaltiesas un Satversmes tiesas nolēmumi.