Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Finanšu pārskati

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un veikto darījumu pārskats. Finanšu pārskati mērķis ir nodrošināt to lietotājus ar informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, kas ir noderīga saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanā. Finanšu pārskati parāda, cik efektīvi uzņēmuma vadība pārvalda tai uzticētos resursus. Finanšu pārskati sniedz informāciju par uzņēmuma aktīviem, saistībām, pašu kapitālu, ienākumiem un izdevumiem, tajā skaitā peļņu un zaudējumiem, naudas plūsmu. Finanšu pārskati ietver bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pārskatu, kas parāda visas izmaiņas pašu kapitālā, naudas plūsmas pārskatu, grāmatvedības politikas aprakstu un pielikumus.