Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskais regulējums

Atpakaļ
Cena: 53,89 EUR

Vineta Dārzniece aplūko juridisko problemātiku daudzdzīvokļu māju tiesiskajā regulējumā.
Tā kā īpašuma pārvaldīšanas procesā iesaistītas vairākas puses, bieži sastopamas problēmas un konflikti iesaistīto pušu starpā. Iesaistīto pušu vidū ir paši īpašnieki, valsts un pašvaldība, citi valdītāji, īpašuma lietotāji, pārvaldnieki, kā arī bankas.
Semināra „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskais regulējums” autorei Vinetai Dārzniecei ir ilggadīga pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Videoseminārā viņa sniedz komentārus par tiesību, pienākumu un atbildības problēmām, kas rodas starp pārvaldīšanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, kā arī ieskicē risinājumus iespējamo problēmu rašanās gadījumā.

Aplūkotie jautājumi:

Pārvaldīšanas tiesības - iegūšanas tiesiskais pamats
- pārvaldīšanas tiesības uz likuma un līguma pamata
- pārvaldīšanas tiesības privatizētās valsts un pašvaldību mājās
- privatizēto valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana
- pārvaldīšanas tiesības privatizētās kooperatīvajās mājās
- pārvaldīšanas tiesības dzīvokļa īpašumos nesadalītās mājās

Pārvaldīšanas tiesības
- privatizētās valsts un pašvaldību mājās;
- privatizētās kooperatīvajās mājās;
- dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās.

Tiesības pieņemt ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītus lēmumus
- dzīvokļu īpašnieku kopības kompetence;
- dzīvokļu īpašnieku sabiedrības kompetence;
- pārvaldnieka kompetence;
- valsts un pašvaldības kompetence.

Ar dzīvokļa lietošanu saistītie pakalpojumi: tiesiskās problēmas
- pamatpakalpojumi
- papildpakalpojumi
- reālnastas un pārējie pakalpojumi

Aktuālie problēmu jautājumi
- tiesiskās attiecības ar mājai piesaistītā zemes gabala īpašnieku;
- pārvaldnieku profesionālā kvalifikācija;
- pārvaldnieku reģistrs;
- grozījumi Civilprocesa likumā par maza apmēra prasībām;
- pašvaldības norīkotais pārvaldnieks.