Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bilance

Finansu pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda uzņēmuma līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmēru. Bilance ir tabula, kuras divas daļas – aktīvs un pasīvs – ir līdzsvarā. Aktīvā norāda saimnieciskos līdzekļus (īpašumu) – reālos resursus, naudu, nemateriālos ieguldījumus, finansu ieguldījumus un prasības pret debitoriem. Pasīvā norāda saimniecisko līdzekļu avotus (kapitālu) – pašu kapitālu, uzkrājumus un ilgtermiņa un īstermiņa  kreditoru parādus (saistības).