Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Vadība ar mērķu palīdzību (MBO)

Austrijas izcelsmes amerikāņu rakstnieks Pīters Drukers (Peter Drucker) savos darbos uzsvēra, ka loti nozīmīgas ir attiecības starp vadību un personālu. Līdzīgi Feijolam viņš uzskatīja: jo labākas ir šīs attiecības, jo veiksmīgāk darbojas uzņēmums.

Drukers novirzījās no zinātniskā menedžmenta tēzes par efektivitātes un strukturizācijas nozīmi, apgalvojot, ka vadītāja galvenais uzdevums ir panākt rezultātus, uzņēmuma mērķus pārveidojot par nodaļas, grupas un indivīda izpausmes veidu.

Drukera “Vadība ar mērķu palīdzību” (Management by Objectives) nosaka un regulē saskanīgu un nepārtrauktu darba gaitu, ļaujot izvērtēt pārvaldes efektivitāti. Viņa shēma mudina vadītājus koncentrēties uz jaunām idejām un inovācijām, nošķiroties no ikdienas aktivitātēm, kas traucē viņu spējām pārvaldīt uzņēmuma galvenos mērķus.

Mērķu noteikšana uzņēmumos ļauj:

  • noteikt organizācijas virzienu un uzmanības centru (kognitīvā funkcija);
  • nodrošināt loģisku organizatorisko aktivitāšu pamatojumu (simboliska funkcija);
  • izskaidro demonstratīvo uzvedību (izskaidrošana);
  • sniedz darba vērtēšanas standartu (novērtēšana);
  • nodrošina organizācijas locekļu identitāti (motivējošā funkcija).

Drukera organizācijas mērķu tipoloģija izskaidro atšķirības starp dažādu autoru mērķu noteikšanas formulējumiem. Uzņēmumiem tāpat jātiek galā ar pretrunīgiem apakšmērķiem un tie savstarpēji jāmaina. Drukera tipoloģija izšķir šādus materiālos un nemateriālos mērķus:

1. Tirgus pozīcija
Uzņēmuma pozīcija tirgū (kvalitāte un tirgus daļa): piemēram, mērķis ir kļūt par kvalitātes līderi tirgū X.

2. Inovācijas
Jauno produktu attīstība: piemēram, attīstīt divus jaunus produkta veidus nākamā gada laikā.

3. Produktivitāte
Iznākuma produkcijas līmenis: piemēram, palielināt produkta X ražošanu par 25%.

4. Fiziskie un finansiālie resursi
Produkta attīstības resursu daba un apjoms: samazināt izejmateriālu izmaksas par 15%.

5. Peļņa
Peļņa un investīciju ienesīgums: palielināt peļņu par 7%.

6. Vadības darbs un attīstība
Vadības rezultāti, izaugsme, aktivitātes un stils: nosūtīt visus vadītājus uz vismaz vienu menedžmenta apmācības programmu.

7. Strādājošo darbs un attieksme
Indivīdu rezultāti, personāla mainība, absentisms, apmierinātība un morāle: samazināt personāla mainību līdz 6% līmenim gadā.

8. Sociālā atbildība
Dabas resursu izlietojums organizācijā un palīdzība sabiedrībai: samazināt enerģijas patēriņu par 2%.

”Vadība ar mērķu palīdzību” šos pirmā līmeņa mērķus iedala virknē dažādu atslēgas uzdevumu, atslēgas rezultātu, darba standartu un darbības lauku. Drukers akcentēja nepieciešamību kontrolēt mērķu kvalitāti: darba uzlabošanas plānos jābūt iestrādātiem atslēgas uzdevumiem rīcības plānu un termiņu izstrādes jomā; datu kontrolei nepieciešams izvērtēt progresu un darba gaitu; regulārs darbs paredz situācijas apspriešanas plānu un nepieciešamo nākamo soļu noteikšanu. Drukera plānošanas un kontroles cikls ar karjeras attīstību galvgalī ir cieši saistīts ar strādājošo darba novērtēšanu, karjeras izaugsmes plānošanu un apmācību un attīstības vajadzību noteikšanu.

Plusi:

  • „Vadība ar mērķu palīdzību” nodrošināja atbilstošo valodu un rīku klāstu, kas ļautu uzņēmumam saskaņoti un nepārtraukti komunicēt un koordinēt darbības.
  • Pamatpieņēmums mudināja vadītājus darboties kā proaktīviem pārmaiņu katalizatoriem, kuru galvenā funkcija bija pārliecināt, ka uzņēmums rīkojas pareizi un kā optimizēt procesus un darbības.

Mīnusi:

  • Šī metodoloģija var veicināt pārlieku formalitāšu un standartu izmantošanu, kas ierobežo pārmaiņas un birokratizē procesus. Formālā plānošana un kontrole kavē ilgtermiņa attīstību.
  • Tehnikas pamatā ir pieņēmums, ka uzņēmums pārzina savus mērķus, kas bieži vien nav vērojams juku laikos.
  • „Vadība ar mērķu palīdzību” tika izstrādāta laikā, kad viens no svarīgākajiem vadības uzdevumiem bija koordinēt liela, neapmācīta darbaspēka rīcību. Tehnika nav piemērota izmantošanai profesionālajās organizācijās, kur zināšanas ir galvenā efektīvās pārvaldes atslēga.