Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Augoša biznesa vadība

Atpakaļ
Cena:
128,89 EUR

Digitāla un drukāta rokasgrāmata ar tai pievienotām vairāk nekā 100 dokumentu paraugu lapām, kas apkopotas vienotā biznesa vadības sistēmā, paredzētas uzņēmumu vadītājiem, īpašniekiem, kā arī visiem, kuru atbildības lokā uzņēmuma rezultāti. Rokasgrāmatas lietotāju rīcībā būs biznesa un finanšu vadības metožu dokumentu paraugi, kas izmantotjami starptautiskā komercdarbības un konsultāciju praksē un ļaus sistemātiski rūpēties par uzņēmuma vērtību.   

Uzņēmuma darbībai augot, pieaug nenoteiktība. Tā prasa pārdomātu finanšu un saimnieciskās darbības kontroli, lai izvairītos no naudas nepietiekamības. Vairums vadītāju ir saskārušies ar attīstības grūtībām, proti, ierobežotu resursu ne vienmēr augošā tirgū. Intuīcijas līmenī mēs saprotam, ka tas nozīmē "izspiest vairāk" no klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem, tomēr intuīcija saka arī to, ka tas var "atkosties". Lai saglabātu pozīcijas, vadībai ir jābūt ne tikai intuitīvai, bet arī plānveidīgai. Proti, mobilizētai uz naudas plūsmu, ieņēmumu un klientu skaita palielināšanu. Rokasgrāmata parādīs kā to paveikt. 

Ar rokasgrāmatā aplūkotajām metodēm lietotāji varēs:

 • kontrolēt optimālu aktīvu un naudas izmantošanu;
 • līdzsvarot darba algas u.c. izmaksas ar rezultātiem;
 • veikt finanšu un saimnieciskās darbības analīzi;
 • kontrolēt budžetu un uzņēmuma pārvaldības pasākumus;
 • kontrolēt riskus finanšu pārskatos;
 • noteikt pašizmaksu, cenas un tarifus;
 • uzskatāmi kontrolēt darbinieku produktivitāti, balstoties uz objektīviem datiem;
 • noteikt nelietderīgās un zaudētās izmaksas;
 • modelēt uzņēmumu optimālu darbību;
 • veikt komercdarbības scenāriju padziļinātu analīzi;
 • ietaupīt laiku un naudu ārēju konsultantu piesaistei;
 • kontrolēt uzņēmuma „finanšu veselību". 

Ko iegūs lietotāji: 

1. Rokasgrāmata un dokumentu paraugi tūlītēji izmantojama darbā
Rokasgrāmata un tai pievienotie vairāk nekā 100 dokumentu paraugi ar komentāriem apkopoti vienotā vadības sistēmā, kas ļaus praktiski izmantot finanšu vadības metodes, balstoties uz faktiskajiem datiem. Lietotāju rīcībā būs metodes, kuras tiek izmantotas starptautiskā komercdarbības un konsultāciju praksē. 
2. Detalizēta finanšu un uzņēmuma stāvokļa analīze
Rokasgrāmata ar dokumentu paraugiem ļaus veikt padziļinātu finanšu analīzi, izmantojot PZA, bilanci un uzskaites datus. Excel vadības sistēma, kas ir dokumentu kopums, kurš pievienots vienai centralizētas datu ievades formai, veido vairākus desmitus koeficientu, riska modeļu un analītisku pārskatu par "fnanšu veselību" un palīdz pieņemt biznesa lēmumus, ievadot datus vienu reizi. 
3. Atvērta un sistēmiska metodoloģija dažādām vajadzībām
Pievienotos darba dokumentus ar komentāriem varēs izmantot saskaņā ar sava vai sev interesējošā uzņēmuma uzdevumiem, šos dokumentus drukājot, kopējot, saglabājot utml, tādējādi nodrošinot praktisko vadības darbu plānošanā, budžetēšanā, analīzē un kontrolē. Balstoties uz uzņēmuma faktisko finanšu informāciju, sistēmai var uzdot jautājumu par varbūtēju notikumu sekām, kas ļauj plānot attīstības scenārijus („What-If") un modelēt lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem.

Rokasgrāmatas autori ir konsultāciju uzņēmumu CEPRO BALTIC, BR MANAGEMENT un ANTIGRAVITY VENTURES speciālisti ar apjomīgu pieredzi biznesa vadības jomā. 

Galvenie pievienotie dokumentu paraugi: 

Algu analīzes darba lapa
Apkopojoša analīze (standarta sistēmas rādītājs, scenārija analīzes rādītājs, tendenču noteikšana)
Bezzaudējuma analīzes darba lapa (detalizēti)
Bezzaudējuma analīzes darba lapa (vienkārši)
Bezzaudējuma darba lapa par 4 periodiem
Bezzaudējuma izmaksu darba lapa
Bezzaudējuma koriģēšanas darba lapa
Bilances darba lapa
Biznesa detalizētas analīzes darba lapa
Būvniecības līgums
Cenas noteikšanas dokumentu kopums (mazumtirdzniecība, ražošana, pakalpojumi)
Ceturkšņa naudas plūsmas darba lapa
Darba liguma paraugs
Darbaspēka izmaksu grafiks
Darbaspēka mainības analīzes darba lapa
Darbaspēka produktivitātes analīzes darba lapa
Debitoru apgrozījuma dienās darba lapa
Debitoru kavējumu darba lapa
Detalizēts bezzaudējuma analīzes dokumenta paraugs ražošanas procesam
Dienas naudas plūsmas darba lapa
Dienas peļņas uzskaite un nedēļas kopsavilkuma darba lapa
Dienas peļņas uzskaites darba lapa
Dzīvokļa pirkuma līguma paraugs
Ēdināšanas uzņēmuma finanšu modeļa paraugs ar komentāru (pamatlīdzekļi, ieņēmumu modelis, izmaksu modelis)
Finanšu koeficientu ar komentāriem darba lapu kopums (aktīvu atdeve, bruto peļņas rentabilitāte, finanšu līdzsvara koeficients, kopējā likviditāte, likviditāte, neto peļņas rentabilitāte, pašu kapitāla atdeve, procentu seguma rādītājs, tirgus vērtības analīze, visu saistību rādītājs)
Finanšu kopsavilkuma darba lapa
Finanšu rādītāju atainojuma darba lapa
Finanšu risku ekspresanalīzes paraugs ar komentāriem (tendenču prognoze)
Galveno klientu kopsavilkuma darba lapa
H-faktora darba lapa
Investētā kapitāla atdeves (ROIC) analīzes dokumentu paraugs
Investiciju liguma paraugs
Izdevumu analīzes darba lapa
Izdevumu budžeta darba lapa
Izmaksu samazināšanas projekta finanšu plāna dokumentu paraugs
Kopējo izmaksu grafiks
Krājumu aprites rādītāja darba lapa
Kreditoru kavējumu darba lapa
Logit analīzes darba lapa
Materiālu izmaksu grafiks
Mēneša naudas plūsmas darba lapa
Naudas plūsmas cikla darba lapa
Naudas plūsmas darba lapa
Naudas plūsmas jūtīguma analīzes darba lapa
Naudas plūsmas jūtīguma un kavēto debitoru darba lapa  
Nedēļas naudas plūsmas darba lapa
Nedēļas peļņas uzskaites darba lapa
Nedēļas un kopējās no gada sākuma peļņas uzskaite
Nekustama ipasuma pirkuma liguma paraugs
Nelietderīgu izmaksu kontroles darba lapa
Nepārtraukto krājumu kontroles darba lapa
Optimālā biznesa snieguma darba lapa
Pagaidu bilances darba lapa
Pagaidu peļņas vai zaudējumu aprēķina darba lapa
Pārdošanas kanālu analīzes dokumenta paraugs (pārdošanas apjoma un ieņēmuma analīze)
Pārdošanas pret izmaksām darba lapa
Pārdošanas rādītāju grafiks
Peļņas grafiks
Peļņas un zaudējumu pārskata darba lapa
Prognozētā naudas plūsmas darba lapa
Prognozētā pārdošanas apjoma  grafiks
Prognožu analīzes darba lapa
Projektu vadības dokumentu paraugi (burndown un burnup diagramma, Ganta diagramma, laika līknes diagramma, projekta statusa ziņojums, projekta vadības panelis, riska vadības žurnāla dokumenta paraugs, investīciju projekta dokumentu paraugi)
Administratīvo izmaksu grafiks
Rokasnaudas līguma paraugs
Salīdzinošā peļņas vai zaudējumu aprēķina darba lapa
Salīdzinošās bilances darba lapa
Scenārija bezzaudējuma analīzes darba lapa
Scenārija bezzaudējuma darba lapa par 4 periodiem
Scenārija bezzaudējuma izmaksu darba lapa
Scenārija bezzaudējuma koriģēšanas darba lapa
Scenārija detalizēta analīzes darba lapa
Scenārija finanšu kopsavilkuma darba lapa
Scenārija finanšu kopsavilkums
Scenārija H-faktora darba lapa
Scenārija krājumu izvērtējuma darba lapa
Scenārija Logit analīzes darba lapa
Scenārija pagaidu bilances darba lapa
Scenārija pagaidu peļņas vai zaudējuma aprēķina darba lapa
Scenārija paplašināto finanšu rādītāju darba lapa
Scenārija pārdošanas apjoma pret izmaksām darba lapa
Scenārija prognozētās naudas plūsmas darba lapa
Scenārija prognožu analīzes darba lapa
Scenārija salīdzinošā peļņas vai zaudējumu aprēķina darba lapa
Scenārija salīdzinošās bilances darba lapa
Scenārija Springeita analīzes darba lapa
Scenārija Z-Skaitļa analīze
Scenārija Z-Skaitļa darba lapa
Scenārija Z-Skaitļa grafiks
SIA dalībnieku sapulces protokola paraugs
SIA darbības izbeigšanas lēmuma paraugs
SIA dibināšanas lēmuma paraugs
SIA dibināšanas līguma paraugs
SIA statūti jaunā redakcijā paraugs
SIA statūtu grozījumu paraugs
SIA statūtu paraugs
SIA vienīgā dalībnieka lēmuma paraugs
Skaistumkopšanas iestādes finanšu plāna un naudas plūsmas modeļa paraugs
Springeita analīzes darba lapa
Telpu nomas līguma paraugs
Telpu nomas līguma paraugs
Tirdzniecības uzņēmuma attīstības plāns
Uzņēmuma līguma paraugs
Zemes gabala pirkuma līguma paraugs
Zemes nomas liguma paraugs
Z-Skaitļa analīzes darba lapa
Z-Skaitļa grafiks 

Rokasgrāmatas saturs: 

1. Uzņēmuma darbība nenoteiktības apstākļos  
1.1. Vadības kontrole
1.1.1. Organizācija
1.1.2. Politika, procesi un pienākumi 
1.1.3. Izmaksas
1.1.4. Budžets
1.1.5. Operatīvās atskaites
1.2. Produkta kontrole
1.2.1. Plānošanas elementi
1.2.2. Kontroles mehānisms
1.2.3. Darba metožu standartizācija
1.2.4. Produktivitātes uzlabošana
1.2.5. Tipiskas situācijas
1.2.6. Darba telpas izkārtojums
1.2.7. Vienkāršība un elastība
1.2.8. Liekas darbības
1.3. Vadības attieksme
1.4. Vadības pienākumi
1.5. Nelietderīgu izmaksu kontrole
1.5.1. Vadības kontrole
1.5.2. Telpas zaudējumi
1.5.3. Lietderīgā darba laika zaudējumi
1.5.4. Produktīvās enerģijas zaudējumi
1.5.5. Materiālu zaudējumi
1.5.6. Tehnoloģiju zaudējumi
2. Finanšu un operatīvie vadības pārskati 
2.1. Galvenie finanšu pārskati
2.2. Peļņas un zaudējumu pārskats
2.3. Uzņēmuma bilance
2.4. Biznesa operatīvās vadības principi
2.5. Dienas peļņas kontrole
2.6. Nedēļas peļņas kontrole
2.7. Peļņas uzskaite gada perspektīvā
2.8. Algu izmaksas
2.9. Darbinieku mainība 
2.10. Darbinieku produktivitāte 
2.11. Produktivitāte kā prioritāte
2.12. Zaudēto izmaksu analīze
2.13. Uzņēmuma optimālais sniegums
3. Biznesa vadības sistēma 
3.1. Biznesa vadības sistēmas principi
3.2. Kopējais apkopojošas analīzes slēdziens
3.2.1. Standarta sistēma
3.2.2. Scenārija sistēma
3.2.3. Tendenču noteikšana
3.3. Detalizētās apkopojošas analīzes slēdziens
3.4. Altmana Z-skaitļa analīze
3.4.1. Altmana Z-skaitlis publiskiem uzņēmumiem
3.4.2. Altmana Z-skaitlis privātiem uzņēmumiem 
3.4.3. Altmana Z-skaitlis neražošanas uzņēmumiem 
3.5. Springeita analīze
3.6. Fulmera H-faktora modelis
3.7. Logit analīze - uzņēmuma neveiksmju prognozēšana
3.8. Biznesa vadības sistēma galvenā datu ievades darba lapa
3.9. Scenārija galveno datu ievades darba lapa
3.10. Finanšu rādītāju atainojums
3.11. Scenārija finanšu rādītāju atainojums
3.11.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
3.11.1.1. Salīdzinošais peļņas vai zaudējumu aprēķins
3.11.1.2. Scenārija salīdzinošais peļņas vai zaudējumu aprēķins
3.11.2. Bilance
3.11.2.1. Salīdzinošā bilance
3.11.2.2. Scenārija salīdzinošā bilance
3.11.3. Pašreizējā un prognozētā naudas plūsma
3.11.3.1. Pašreizējās un prognozētās naudas plūsmas aprēķins
3.11.3.2. Scenārija pašreizējā un prognozētā naudas plūsma
3.12. Secinājumi
3.12.1. Kopsavilkums
3.12.2. Finanšu kopsavilkums
3.12.3. Prognožu analīze 12 fiskālajiem periodiem
3.13. Tirgus vērtības analīze
3.13.1. Bilances metode
3.13.1.1. Koriģētā bilances metode
3.13.1.1.1. Ieņēmumu metode
3.13.1.1.2. Tirgus jeb cenas/ieņēmumu metode
3.13.1.1.3. Metožu kopsavilkums
3.14. Algu analīze
3.15. Izmaksu analīze
3.16. Pagaidu bilance
3.17. Scenārija pagaidu bilance
3.18. Pagaidu peļņas vai zaudējuma aprēķins
3.19. Scenārija pagaidu peļņas vai zaudējuma aprēķins
3.20. Scenārija pārdošanas apjoma palielināšana pret izmaksu samazināšanu 
3.21. Pamatdarbības izmaksu sadalījums
3.22. Bezzaudējuma koriģēšana pārdošanas izmaksu samazināšanai
3.23. Naudas plūsmas vadības principi
3.24. Naudas līdzekļu budžets
3.24.1. Dienas naudas plūsma
3.24.2. Nedēļas naudas plūsma
3.24.3. Mēneša naudas plūsma
3.24.4. Ceturkšņa naudas plūsmas uzskaite
3.25. Naudas līdzekļu budžeta sagatavošana
3.25.1. Naudas līdzekļu minimuma noteikšana
3.25.2. Nākotnes pārdošanas prognoze
3.25.3. Nākotnes naudas ieņēmumu novērtējums
3.25.4. Izdevumu novērtējums
3.25.5. Mēneša beigu naudas līdzekļu bilance
3.26. Bezzaudējuma analīzes loģika
3.27. Bezzaudējuma analīze - aprēķins vienībās
3.28. Detalizēta bezzaudējuma analīze
3.28.1. Seguma summas aprēķināšana
3.28.2. Vienības seguma summa
3.28.3. Operatīvā peļņas vai zaudējumu pārskata veidošana
3.28.4. Bezzaudējuma noteikšana 
3.28.5. Bezzaudējuma aprēķins vienībās 
3.28.6. Nepieciešamā pārdošanas apjoma aprēķins, lai sasniegtu bezzaudējumu
3.28.7. Bezzaudējuma aprēķins, lai noteiktu apgrozījuma apjomu naudā, ja zināms vēlamais peļņas apjoms
3.28.8. Bezzaudējuma punkts grafikā
3.28.9. Pieņēmumi, analizējot seguma summu
3.28.10. Lineārā sakarība
3.28.11. Izmaksu attiecināšana 
3.28.12. Nemainīga dažādu preču proporcija 
3.28.13. Nemainīgi krājumi
3.28.14. Darba produktivitāte 
3.28.15. Dažādu preču proporcijas noteikšana 
3.28.2. Vienības seguma summa
3.28.3. Operatīvā peļņas vai zaudējumu pārskata veidošana
3.28.4. Bezzaudējuma noteikšana 
3.28.5. Bezzaudējuma punkta aprēķins vienībās 
3.28.6. Nepieciešamā pārdošanas apjoma aprēķins, lai sasniegtu bezzaudējumu
3.28.7. Bezzaudējuma aprēķins, lai noteiktu apgrozījuma apjomu naudā, ja zināms vēlamais peļņas apjoms
3.28.8. Bezzaudējuma punkts grafikā
3.28.9. Pieņēmumi, analizējot seguma summu
3.28.10. Lineārā sakarība
3.28.11. Izmaksu attiecināšana 
3.28.12. Nemainīga dažādu preču proporcija 
3.28.13. Nemainīgi krājumi
3.28.14. Darba produktivitāte 
3.28.15. Dažādu preču proporcijas noteikšana 
3.28.16. Segmentu rentabilitātes analīze
3.29. Finanšu koeficientu nozīme
3.29.1. Ienesīguma koeficienti
3.29.2. Likviditātes koeficienti
3.29.3. Aktivitātes koeficienti
3.29.4. Finanšu stabilitātes koeficienti
3.30. Galvenie finanšu koeficienti
3.30.1. Likviditātes kopējais koeficients
3.30.2. Likviditātes starpseguma koeficients 
3.30.3. Bruto peļņas rentabilitātes koeficients
3.30.4. Neto peļņas rentabilitātes koeficients
3.30.5. Aktīvu atdeve
3.30.6. Pašu kapitāla atdeve
3.30.7. Debitoru parādu aprites koeficients 
3.30.8. Krājumu aprites koeficients
3.30.9. Visu saistību rādītājs
3.30.10. Pašu kapitāla koeficients
3.30.11. Procentu seguma koeficients
3.31. Uzņēmuma finanšu koeficientu apkopojums
4. Produktu un pakalpojumu cenas noteikšana 
4.1. Cenas noteikšana mazumtirdzniecībā
4.1.1. Uzcenojums mazumtirdzniecībā
4.1.2. Sākotnējais uzcenojums
4.2. Cenas noteikšana ražošanā
4.2.1. Tiešās izmaksas un cenas noteikšana
4.2.2.1. Pilnu izmaksu noteikšana
4.2.2.2. Tiešo izmaksu noteikšana
4.2.2. Bezzaudējuma pārdošanas cenas  aprēķins
4.2.2.1. Mainīgo izmaksu kalkulators
4.2.2.2. Pārdošanas cenas kalkulators
4.2.2.3. Peļņas kalkulators
4.2.2.4. Bezzaudējuma analīze
4.3. Cenas noteikšana pakalpojumiem
4.3.1. Pakalpojumu sniedzēja tiešo izmaksu pārskats
4.3.2. Pakalpojumu cenas kalkulators
4.3.3. Kalkulators pakalpojuma cenas korekcijai bez materiālu izmaksām
4.3.4. Kalkulators pakalpojuma cenas korekcijai ar materiālu izmaksām
5. Biznesa un investīciju plānošana 
5.1. Biznesa un investīciju projekta plāna nepieciešamība 
5.1.1. Biznesa un investīciju projekta plāna veidi
5.1.2. Galvenās vadlīnijas biznesa un investīciju projekta plāna izstrādei
5.2. Biznesa un investīciju projekta plāna struktūra
5.3. Biznesa un investīciju projekta plāna kopsavilkums    
5.3.1. Kad jāveido kopsavilkums? 
5.3.2. Galvenās vadlīnijaas kopsavilkuma izveidei
5.4. Uzņēmuma apraksts un pamatnostādnes
5.4.1. Vispārēja informācija par uzņēmumu
5.4.2. Uzņēmuma vēsture un pašreizējā situācija
5.4.3. Uzņēmuma filozofija
4.4. Uzņēmuma stratēģiskie plāni un mērķi 
5.5. Uzņēmuma vadība
5.6. Nozares un tirgus apraksts
5.6.1. Biznesa vide un nozare
5.6.2. Tirgus analīze
5.6.2.1. Klientu segmentācija
5.6.2.1. Klientu pirktspējas analīze, izmantojot biznesa modeļa matricu
5.6.3. Konkurences analīze
5.7. Produkta vai pakalpojumu raksturojums
5.8. Produkta vai pakalpojumu pārdošana un mārketings
5.9. Uzņēmuma finanšu analīze
5.9.1. Izmaksas un ieņēmumi 
5.9.2. Aktīvi un kapitāls 
5.9.3. Finanšu rādītāji
5.10. Plānotā projekta realizācija
5.10.1. Projekta mērķis un realizācijas laika grafiks
5.10.2. Nepieciešamie resursi un tehnoloģiskie risinājumi
5.10.3. Kopējā projekta summa un finansējuma avoti
5.11. Biznesa un investīciju projekta finanšu pieņēmumi un prognozes
5.11.1. Ieņēmumi, peļņas un zaudējumu aprēķins
5.11.2. Naudas plūsmas prognoze
5.11.3. Bilances prognoze 
5.11.4. Finanšu analīzes rādītāju kopsavilkums
5.11.4.1. Ieņēmumi, izmaksas, rentabilitāte 
5.11.4.2. Kapitāla struktūra un aktīvi 
5.11.4.3. Finanšu analīzes rādītāji
5.12. Biznesa un investīciju projekta plāna vērtēšana
5.12.1. Projektu vērtēšanas metodes